VCCA-2011: Thông báo số 1

30/Thg6/2011 11:03:42

Nhằm tăng cường hoạt động khoa học trong lĩnh vực điều khiển học và công nghệ tự động hoá, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước, Hội Tự động hoá Việt nam phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam, Bộ khoa học và Công nghệ, Sở khoa học và công nghệ Hà nội, Học Viện kỹ thuật Quân sự, Đại học Bách khoa Hà nội, Sở khoa học và công nghệ TP HCM và Viện Công nghệ Thông tin thuộc Viện Khoa học và công nghệ Việt nam tổ chức:

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ 2011
(Vietnam Conference on Control and Automation-2011)
VCCA-2011

Tiêu chí Hội nghị:

Phát triển Điều khiển học và Công nghệ tự động hoá vì sự phồn thịnh của đất nước

Mục đích hội nghị:

  • Xây dựng một diễn đàn trao đổi hợp tác khoa học công nghệ cho cộng đồng các chuyên gia, các nhà quản lý, các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực khoa học điều khiển và công nghệ tự động hoá
  • Tạo điều kiện giới thiệu những sản phẩm ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.
  • Xác định phương hướng và biện pháp cho phát triển khoa học điều khiển và công nghệ tự động hoá ở Việt Nam và trong hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới.
  • Tăng cường liên kết giữa “Nghiên cứu, Đào tạo và Sản xuất” trong lĩnh vực điều khiển và tự động hoá.

Thời gian: 25-26/11/2011

Địa điểm: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 Hoàng Quốc Việt Hà Nội, Việt Nam

Ngôn ngữ hội thảo: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh

Download:
TB1_matngoai-VCCA-2011.pdf (22/8/2011)
TB1_mattrong_VCCA-2011.pdf (22/8/2011)
VCCA-2011 Call for Papers.pdf (Final)
Template_VCCA.doc & VCCA.zip