Lịch sử phát triển của Hội

20/Thg2/2008 10:31:54

Xem quy chế của hội tại đây.

Các mốc thời gian
+ Ngày 20/5/1987, Ban vận động thành lập Hội Tự động hoá được thành lập, gồm 20 nhà khoa học. Trưởng ban: ông Nguyễn Văn Thân - Vụ trưởng vụ Quản lý Khoa học, Bộ Đại Học.
+ Ngày 7/7/1994, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập Hội Khoa học Công nghệ tự động Việt Nam.
+ Ngày 14/10/1994, tại Hà Nội Đại hội thành lập Hội KHCNTĐ VN (Đại hội lần thứ I) Ban chấp hành TW Hội gồm 49 người. Chủ tịch: ông Đặng Vũ Chư - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ, Tổng thư ký: Ông Trịnh Đình Đề, 3 phó chủ tịch, 11 uỷ viên ban thường vụ, 5 ban chuyên trách.
+ Ngày 31/10/1994 Bộ trưởng trưởng Ban tổ chức Cán bộ Chính phủ ban hành quy chế công nhận bản Điều lệ của Hội Khoa học CNTĐ Việt Nam.
+ Ngày 20/6/1997, Hội tổ chức Hội ngành Tự động hoá lần thứ I tại Hà Nội
+ Ngày 4/8/2001, Đại hội đại biểu Hội KHCN Tự động Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.
- Bầu BCH TW Hội: gồm 108 uỷ viên:
+ Chủ tịch: Đặng Vũ Chư - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
+ Tổng thư ký: Trịnh Đình Đề
+ 7 phó chủ tịch, 15 uỷ viên thường vụ, 5 ban chuyên trách
+ Ngày 6-8/9/2002, Hội tổ chức Hội ngành TĐH lần II.

+ Ngày 20/02/2008 Quyết định của Bộ trưởng cho đổi tên Hội Khoa học Công nghệ Tự động Việt Nam thành Hội Tự động hoá Việt nam và phê duyệt bản Điều lệ của Hội Tự động hoá Việt Nam.

Hoạt động của Hội
1. Cung cấp thông tin cho Hội viên
2. Hội đồng tư vấn: Tư vấn hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên
3. Xuất bản tạp chí Tự động hoá ngày nay - cơ quan ngôn luận, diễn đàn của các nhà khoa học và công nghệ
4. Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thảo, hội nghị và triển lãm về KHCN Tự động
5. Tư vấn hỗ trợ cho hội viên.